طراحی سایت

قالب وبلاگ

پایگاه فرهنگی لُرویر

طراحی سایت


پایگاه فرهنگی لُرویر
 
وب فرهنگی جامع اقوام لُر(فیلی،ثلاثی،بختیاری،ممسنی،کهکیلویه و بویراحمدی)
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ توسط پایگاه فرهنگی لُرویر
زندگينامه دكتر علي اكبر سيف با نام جمعه ها توسط انتشارات ديدار منتشر شد. اين كتاب توسط خود دكتر سيف نگاشته شده است. دكتر سيف  استاد مسلم روانشناسي تربيتي در ايران است که برای تمامی دانشجویان روانشناسی و معلمان و جامعه آموزش و پرورش شخصیت شناخته شده و محبوبی است. من هم دوباره بعد از سالها افتخار حضور در کلاس ایشان را یافته ام. بخشی از زندگینامه ایشان را به نقل از سایت دانشگاه علامه با هم می خوانیم.

من در سال 1320 در شهر نهاوند به دنيا آمدم. تحصيلات دبستان و دبيرستان را در همين شهر گذراندم. پس از پايان رساندن تحصيلات و دريافت گواهي نامة ديپلم دبيرستاندر رشتة رياضي، براي گذراندن دورة نظام وظيفه، داوطلب خدمت در سپاه دانش شدم. پس از 4 ماه دورة تعليماتي (نظامي و تربيت معلم)، 14 ماه خدمت در روستا به عنوان معلم در دورة اول سپاه دانش، و 4 ماه دورة تكميلي تعليماتي (تربيت معلم)، در مهر ماه سال 1343 به عنوان معلم روستاهاي نهاوند در خدمت آموزش و پرورش در آمدم.

چند ماه پس از استخدام در آموزش و پرورش (دي 1343)، به عنوان سپاهي ممتاز، براي ادامة تحصيل در دورة يك سالة تربيت سرپرست سپاه دانش از سوي مؤسسة تحقيقات تربيتي (دانشسراي هاي عالي سابق و دانشگاه تربيت معلم فعلي) انتخاب و به تهران فراخوانده شدم. پس از پايان يافتن دورة يك سالة سرپرستي سپاه دانش، در دورة ليسانس (دورة سه سالة مكمل) يك سال نخست در رشتة آموزش و پرورش با گرايش روانشناسي پذيرفته شدم و در سال 1347 به دريافت درجة ليسانس (به تعبير امروز كارشناسي) از دانشسراي عالي سپاه دانش كه از دانشسراي عالي تهران مستقل شده بود نايل آمدم. از آنجا كه در ميان فارغ التحصيلان ليسانس دورة اول دانشسراي عالي سپاه دانش رتبة اول را كسب كرده بود، از سوي وزارت آموزش عالي براي ادامة تحصيل در دورة فوق ليسانس (كارشناسي ارشد) و دكتري در رشتة روانشناسي تربيتي يك بورس 4 ساله به من اعطا شد و در شهريور 1358 به كشور ايالات متحدة امريكا اعزام شدم و در دانشگاه ايلينويز جنوبي تحصيل در دورة تحصيلات تكميلي را آغاز كردم. در خرداد 1350 دانشنامة فوق ليسانس (كارشناسي ارشد) و در خرداد 1352 دانشنامة دكتري (Ph.D) را از همان دانشگاه كسب نمودم. در تيرماه 1352 به ايران بازگشتم و بلافاصله در دانشسراي عالي سپاه دانش كه بعداً به دانشگاه سپاهيان انقلاب و سپس به دانشگاه ابوريحان بيروني تغيير نام يافت و پس از انقلاب با چند دانشگاه و مؤسسة آموزش عالي ديگر ادغام شد و مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني (دانشگاه علامه طباطبائي فعلي) را به وجود آورد با سمت استادياري به آموزش و پژوهش مشغول شدم.

از 1352 تاكنون در آموزش عالي ايران مشغول خدمت بوده و به تدريس و تأليف و پژوهش در رشتة روانشناسي تربيتي (پرورشي) اشتغال داشته ام. سمت هاي اجرايي من شامل دو سال رئيس دانشكدة علوم تربيتي دانشگاه سپاهيان انقلاب ايران، يك دوره مدير گروه روانشناسي پيام نور، و يك دوره مدير گروه روانشناسي تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي بوده ام.

 

تقديرنامه ها

- برگزيده شدن كتاب سال

- برگزيده كتاب سال

- جشن هزار و يكمين كتاب دانشگاه پيام نور

- فارغ التحصيل رتبة اول رشته آموزش ابتدايي

- اهدائي فصلنامه تعليم و تربيت

- اولين سمينار راهنمايي و مشاوره

- دومين همايش فناوري آموزشي

- اولين كنگرة سراسري روانشناسي

- بزرگداشت خادمان نشر دانشگاه علامه طباطبائي

- پژوهشگران نمونة دانشگاه علامه طباطبائي

- اهدايي دانشگاه آزاد اسلامي (واحد خوراسگان)

- سومين مجمع زبان و ادب فارسي

- روز پژوهش

- استاد نمونة دانشكدة پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي

- استاد برگزيدة دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي علامه طباطبائي

- سمينار مسائل نوجوانان و جوانان

- سخنراني براي دبيران ارامنه در زمينه كتابداري

- اهدائي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي

- اهدائي دانشجويان رشته روانشناسي و انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبائي

 

كتاب ها

- روانشناسي پرورشي نوين

- اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي

- سنجش، فرآيند و فرآورده هاي يادگيري.

- تغيير رفتار و رفتار درمان

- روشهاي يادگيري و مطالعه

- اندازه گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

- روش تهية پژوهشنامه

- روانشناسي تربيتي

- اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي

- مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري

- فراسوي آزادي و شأن

- ويژگي هاي آدمي و يادگيري آموزشگاهي

- روشهاي مطالعه

- طبقه بندي هدفهاي پرورشي

- رفتار درماني، كاربرد و بازده ها

- واژه نامة روانشناسي و زمينه هاي وابسته

- تاريخ روانشناسي نوين

 مقالات

- كارآيي معلم و تربيت معلم

- مفاهيم و اصول و روش تدريس آنها

- كاربرد ملاك مطلق و نسبي در امتحان و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

- سؤالات چند انتخابي و نحوة تهية آنها

- اشاره اي به نظرية يادگيري و نقدي بركتاب «فراسوي آزادي و حرمت ب.اف. اسكينر»

- ارزشيابي اثربخشي فعاليتهاي آموزشي معلمان به وسيله دانشجويان

- اشاره اي به علم رفتار و نگاهي به كتاب «آنسوي آزادي و شأن»

- طرحهاي پژوهشي تك آزمودني.

- آموزش به كمك روشهاي تغيير رفتار

- روشهاي افزايش رفتارهاي مطلوب موجود در دانش آموزان

- روشهاي ايجاد رفتارهاي مطلوب تازه در دانش آموزان

- زنجيره كردن رفتار

- روشهای نگهداری رفتارهای مطلوب

- روشهاي كاستن رفتارهاي نامطلوب

- روشهاي منفي كاستن رفتارهاي نامطلوب

- تنبيه

- درماندگی آموخته شده

- تعریف و طبقه بندی تفکر

- ارزشیابی دانشجویان از استادان؛ تا چه اندازه می توان به آن اعتماد کرد؟

- استرس و اضطراب از دیدگاه نظریه های یادگیری

- آموزش معلم محور و آموزش کتاب محو

- بازنگری کتابهای روانشناسی دورة آموزش متوسطة عمومی

- تأثیر موفقیت و شکست تحصیلی بر سلامت روانی دانش آموزان

- ملاکهای شایستگی معلم

- روش آموزش متقابل وسیله ای برای پرورش راهبردهای شناختی و فراشناختی

- روابط منبع کنترل درونی- بیرونی و الگوهای رفتاری

- روش تهیة پژوهشنامه در روان شناسی و علوم تربیتی

- مقايسة اثربخشي روش آموزشي مبتني بر يادگيري در حد تسلط

- روشهاي ارزشيابي معلم

- مقايسة سبكهاي يادگيري دانشجويان با توجه به جنسيت

- نظرية سازندگي يادگيري و كاربردهاي آموزشي آن

- تكنولوژي آموزشي و روانشناسي يادگيري.

- مقايسة سبكهاي يادگيري (وابسته به زمينه و نابسته به زمينه) دانش آموزان

- بررسي تحولي سبكهاي تفكر در دانش آموزان و دانشجويان

- اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري بر سرعت خواندن، يادداري و درك

- مفهوم سنجش و تأثیر آن بر روش آموزش معلم و کیفیت یادگیری دانش آموزان

- مقایسة اثر بخشی درمانهای رفتاری، شناختی و گروه درمانی در درمان اعتیاد

- تأثير دانش فراشناختي و آموزش روش خودپرسشگري هدايت شده

- راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد

- تأثیر سن و جنس بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی

- تأثير مشترك راهبردهاي يادگيري و سبكهاي تفكر بر درك مطلب دانش آموزان

- نقش باورهاي انگيزشي، راهبردهاي يادگيري و جنسيت در عملكرد تحصيلي

- تأثير ميزان دانش معلم از موضوع تدريس بر نحوة بيان مطالب و يادگيري.

- نه هوش هيجاني، نه هيجان هوشي

- تأثير راهبردهاي سازماندهي، علام گذاري و حاشيه نويسي و خلاصه كردن

- تأثير ارزشيابي توصيفي بر ويژگيهاي شناختي، عاطفي و رواني- حركتي دانش آموزان.

-Learning and study strategies of medical students in Mashhad ........192

- چگونگي تشكيل مفاهيم رياضي در كودكان

- سه روش آموزش حفاظت محیط در مدرسه به عنوان مراحل متوالی اجرای عملی

- تأثیر پژوهش بر فعالیت آموزش و پرورش.

- چه بر سر روان شناسي به عنوان علم رفتار آمده است؟

منبع:وبلاگ روزنوشته هاي يك معلم


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • قالب پرشین بلاگ
  • قالب وبلاگ